analyticstracking

Home About us Partner Career Contact us

 

มิติข่าว90.5 smart-get-feed-good SmartVariety YouthFM Lungtung ChaiyoFM
aboutus  

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
            การเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจรายการวิทยุและธุรกิจสื่อ รวมถึงธุรกิจกิจต่อเนื่องครบวงจร มุ่งไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization)
             ก้าวไปเป็นผู้ให้บริการชั้นนำทั้งในประเทศและภูมิภาค  ที่ได้รับความเชื่อมั่นในการให้บริการทางด้านสื่อและโฆษณาอย่างเต็มรูปแบบด้วยมาตรฐานคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เป็นธรรมและให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่คู่ค้าที่เหมาะสม


พันธกิจ (Mission)

? ดำเนินธุรกิจผลิตรายการวิทยุ และให้บริการวางแผนโฆษณา การทำการตลาด แบบครบวงจร คุ้มค่า
ทันสมัย  มีประสิทธิผล    ตรงความคาดหวัง และ อยู่เคียงข้างความสำเร็จของลูกค้า  

? การบริหารจัดการจากความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นของบุคลากรที่เป็นมืออาชีพด้วยนโยบายคุณภาพ

? เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ด้วยการสร้างความร่วมมือที่ดีจากพันธมิตรทางธุรกิจ โดยความสุจริตใจ

? พัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาค

 

 


บริษัท สมาร์ทบอม จำกัด ผู้ผลิตสื่อรายการวิทยุคุณภาพ
บริหารความถี่สถานีวิทยุคลื่นหลัก 23 สถานี
ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค จากหลายหน่วยงาน เช่น
กรมการพลังงานทหาร กรมอุตุนิยมวิทยา กรมเจ้าท่า กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ ศูนย์การทหารม้า กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อสมท.และ สวท.